První kroky staronového vedení obce vedou starým směrem

Dne 9.12.2022 se konalo první zasedání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou (ZO) v novém volebním období.

Přinášíme vám naše zprávy ze zasedání, jak to vidíme my aneb, co se v oficiálních zápisech nedočtete.

Přestože se drobná personální obměna ve vedení obce po podzimních volbách uskutečnila, první tři kroky, které ZO mělo na programu a též schválilo, jasně potvrzují, že zvoleným zastupitelům vládnoucí strany jde v prvé řadě o vlastní prospěch, střet zájmů si nikdo ani náhodou nepřipouští.

A diskuze stále chybí!

Co se vlastně vládnoucí zastupitelé podpořili?

1. Starosta veřejně deklaroval podporu a spolupráci s konkrétním developerem v lokalitě Pod Lutovem. (V lokalitě, kde mimo jiné vlastní pozemky i rodina starosty). Obec proto začala vykupovat pozemky pro stavbu inženýrských sítí v dané lokalitě. Je náhoda že prvním, kdo prodává pozemek obci je p. Folk? A je skutečně pravdivé sdělení starosty, že cenový návrh jako první učinil právě p. Folk? Obec již nyní plánuje projekt výstavby chodníku v této lokalitě!

Opravdu je pro obec prioritní řešit výkup pozemků pro stavbu vodovodu v lokalitě Pod Lutovem, kde je zatím jen pole? Podle našeho názoru, by měla obec v první řadě vyřešit vlastnictví pozemků pod hlavním vodovodním přivaděčem, kterým teče voda do obce a tedy pro všechny obyvatele!

Všimli jsme si i „strategického“ způsobu hlasování! Způsob, který starosta s oblibou používá v situacích, kdy nutně potřebuje prosadit i poněkud „sporné“ body. V tomto případě starosta spojil hlasování o bezúplatném nabytí pozemků podél silnice před Klenoty do jednoho bodu s nákupem pozemku od p. Folka. To, kdyby náhodou některý ze zastupitelů chtěl na vteřinu zaváhat nad střetem zájmů starosty, tak přeci proti bezúplatnému nabytí pozemku, tak důležitého pro část chodníku na hlavní ulici, nemůže nic mít. To je taková „pomoc“ zastupitelům, kteří by náhodou našli odvahu a zvažovali pro a proti.

2. Hlavním bodem zasedání mělo být schválení rozpočtu na rok 2023. Ovšem, stejně jako v minulých letech to byla jen show pro přihlížející. Vy, kteří jste ji absolvovali již po čtvrté, a zejména Vy, kdo se ve financích trochu orientujete, tak víte, že firma poradce pana Tesaře není žádnou certifikovanou agenturou, aby mohla udělovat rating a že využívá značení renomovaných firem, stejně jako např. napodobitelé výrobců módních značek oblečení.

Tak tedy zveřejněný rozpočet měl opět pouze pět položek! Zastupitelé nemají ani tušení, o kolik více peněz je plánováno na výdaje na elektřinu a plyn pro školu, kolik na Klenoty a kolik činí navýšení mzdových prostředků obce z důvodů působení nově uvolněného místostarosty.

Co se v oficiálním zápise nedočtete, ale co na zasedání ZO zaznělo?

Na můj dotaz bylo starostou potvrzeno, že na úroky na Klenoty jsou pro rok 2023 vyhrazeny 3 miliony Kč! Tedy, kdo jste četl naše letní předpovědi, žádná odchylka!

Další 2 miliony Kč půjdou v roce 2023 na splátky jistin úvěrů! Obec totiž ještě dva roky bude splácet úvěr na tělocvičnu a úvěr na pořízení Klenot a teprve poté začne splácet úvěr na opravu Klenot.

Na další dotaz starosta potvrdil, že očekává ke konci roku mínusový stav obecních prostředků cca 30 mil. Kč. Přesněji řečeno na úvěrovém účtu mínus 40 mil. Kč a na běžném účtu plus 10 mil. Kč.

V oficiálním zápise ze zasedání zůstaly zcela opomenuty moje dva návrhy na změnu v investicích.

 1. návrh na změnu projektu lávky v Bálkovické ulici. Změna by měla řešit vzhledovou stránku stavby, a zejména řešení celého prostoru okolí mostu jako jednoho celku, včetně změny vzhledu svodidel a vybudování pruhu pro chodce.
 2. návrh na doplnění nového projektu sdílených energií, což je v tento okamžik z mého pohledu velmi aktuální téma.

Pravděpodobně obě témata nejsou pro vedení obce zajímavá, proto se rozhodlo ani o nich nic nepsat, natož se jimi zabývat!

POMOZTE NÁM přesvědčit vedení obce, že oba projekty mají sloužit pro všechny občany!

Pokud je mezi vámi někdo, kdo svou profesí má k těmto tématům blízko, prosím spojte se s námi na email sousede@otevreneporici.cz .

Schvalování zprávy, kterou nikdo ze zastupitelů neviděl!

Třetím bodem zasedání ZO bylo projednávání zprávy o kontrole Ministerstvem vnitra z května roku 2022.

V oficiálním zápise ze ZO se především dočtete, že jediný problém byl s odpovídáním na dotazy podávané podle tzv. informačního zákona č. 106.

Podle našeho názoru by nebylo třeba žádných písemných žádostí, když by vedení obce informace samo zveřejňovalo a zejména kdyby vrátilo na zasedání ZO diskuzi! Ale jak jinak najít cestu k informacím, které před námi i vámi radnice tají? Vedení obce si samo vybralo cestu!

Ostatně samo projednávání zprávy o kontrole bylo dost bizardní! Text projednávané zprávy totiž zastupitelé neměli vůbec před zasedáním ZO k dispozici. Ani na místě v zasedací místnosti nikdo neobdržel její kopii. Samotné projednávání zprávy pak proběhlo tak, že „vybrané části vět“, samozřejmě dle vlastního výběru, předčítal starosta, tzn. ani zprávu veřejně nepřečetl celou!!!!!

Tím zatajování informací ze zprávy nekončí. Požádala jsem neformálně, emailem, druhý den po konání zastupitelstva, o kopii projednávané zprávy. Do dnešního dne mi nebyla poskytnuta!

Je zcela zřejmé, že starosta odmítá zastupitelům poskytovat informace!

Co jsme opravdu nečekali? Plíživé, ale podstatné zdražení!

Na ZO při projednávání rozpočtu se též diskutovalo o možnosti zdražit poplatky. Přestože zejména R. Navrátil všechny přítomné ujišťoval, že nízké poplatky za odpady jsou jednou z výhod, proč se nám zde dobře žije a že to je dávno nastavený cíl, který současné vedení obce nechce měnit. Tak realita je jiná.

Obec zdražila poplatky za bioodpad o téměř 10% a pozor, až trojnásobně zdražila poplatky za pronájem hrobových míst!

Proč o zamýšleném zdražení těchto poplatků nebyli občané předem informováni a proč vlastně k tak razantnímu zdražení dochází? Proč nám to nikdo z vedení obce nevysvětlil, a navíc na veřejném zasedání mlžili?

Proč utajené zdražení poplatků? Je to proto, že obec musí platit vysoké úroky za Klenoty a dotovat tak prázdný dům anebo je to proto, že zdražují všichni, tak proč by neměla i obec? Nebo se snad dočkáme lepších služeb na hřbitově? A chceme demotivovat všechny, kteří nepálí bioodpad, aby tak začali dělat? Nebo snad „skládka bioodpadu“ nad Křížkem je vítanou aktivitou vedení obce?

Opravdu nevím……

Proč obec spolupracuje s jedním konkrétním developerem a jinými ne? Jaký přínos z toho my ostatní občané máme? A proč obec prioritně neřeší vykupování pozemků pod hlavním přivaděčem vody do obce, vždyť to je v zájmu všech občanů!

A co veřejně deklarovaný střet zájmů starosty, s podporou všech zastupitelů vládnoucí strany?

To my rozhodně přehlížet nebudeme!

Zapsala: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Staronové vedení obce, aneb je něco jinak?

Před týdnem se konalo ustavující zastupitelstvo obce Poříčí nad Sázavou. Mezi patnácti zastupiteli se podle výsledků voleb objevily čtyři nové tváře.

O složení rady rozhodovala většinová strana. Překvapilo, že 2. místostarostou byl opět zvolen Tomáš Jeníček, přestože ho voliči posunuli do nižších pater volených kandidátů. Očekávalo se proto, že 2. místostarostou se stane někdo s více voličskými hlasy. Za jeho funkci mu byla schválena měsíční odměna neuvolněného člena ve výši 5 tis. Kč.

Novým členem rady se stal Miroslav Dvořák, který nahradil ředitele školy Radima Navrátila. Pravděpodobně touto obměnou staronové vedení obce „vyřešilo“ střet zájmů Radima Navrátila. V uplynulém období Radim Navrátil, jako jeden z radních, např. schvaloval odměny řediteli školy, tedy sám sobě.

Zásadní změna se stala na pozici 1. místostarosty. Tím sice zůstal Jiří Krema, avšak nově v roli uvolněného místostarosty. Jiřímu Kremovi, jako uvolněnému místostarostovi, totiž náleží měsíční odměna ve výši 58 260 Kč, to je ročně celkem 700 tis. Kč. Připomeňme, že v průběhu minulého volebního období, přesněji do 31.5.2022, Jiří Krema pobíral od obce odměny z titulu více „pracovních poměrů“ , které mu neschválilo zastupitelstvo. Vedení obce výši jeho tehdejších odměn před zastupiteli i občany tajilo. Sám J.Krema komentoval své dřívější odměny jako „mrzký plat“.

Starostou zůstává Jan Kratzer, s měsíční odměnou uvolněného starosty ve výši 66 205 Kč, to je ročně celkem 795 tis. Kč.

Co však na zasedání řečeno nebylo, je to, jak budou rozděleny pracovní povinnosti mezi starostu a místostarosty. Poříčské zastupitelstvo má nově pozici jednoho uvolněného místostarosty. Což znamená, že Jiří Krema, by se měl věnovat činnosti místostarosty na plný úvazek a nevykonávat nadále pracovní činnost pro uvolňujícího zaměstnavatele.

Zbývající dva členové rady a deset členů zastupitelstva vykonává funkce a pracuje pro obec ve svém volném čase a zdarma.

Pro úplnost uvádíme, že odměny jsou stanoveny Nařízením vlády č. 318/2017. Od roku 2020 byly paušálně zvýšeny o 10%. Tabulku s odměnami před tímto navýšením uvádíme níže.

Pokud si chcete ověřit výši odměn, nezapomeňte každou položku v tabulce navýšit o 10%.

Za Otevřené Poříčí Marta Prachařová

Opoziční zápis ze zasedání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou ze dne 31.5.2022.

Poslední květnový den se konalo zasedání ZO. Na oficiálním programu bylo hodnocení hospodaření v roce 2021, zpráva auditora a prodeje pozemků. Tedy opět jen nezbytné a ze zákona povinné body, o kterých rozhoduje ZO, bod diskuze opět chybí!

Kdo by i přesto čekal důstojné, věcné a tvůrčí jednání, byl, jako každý optimista, těžce zklamán!

Starosta Kratzer se rozhodl, že zasedání využije k prezentaci totalitní síly, agrese a arogance. Opět zopakoval scénku s číšníkem a přidal ještě šikanózní úkolování nás, opozičních zastupitelů.

To vše v okamžiku, kdy i my opoziční zastupitelé, jsme očekávali z jeho strany pozitivní prezentaci hospodářských výsledků za rok 2021. Kdy jindy se chlubit plánovaným zadlužováním obce, než nyní!

Přeci by od nás nechtěl slyšet, že si vládnoucí strana hasičů z obecního rozpočtu v roce 2021 přidělila na dobrovolnou činnost 1,3 miliónu korun, zatím co všem ostatním spolkům dohromady „pustila“ jen 137 tisíc korun?

Který starosta v okolí si dovolí během projednávání tak významného bodu, kterým závěrečný účet bezpochyby je, odejít z jednání, aniž by schůzi přerušil! Žádný jiný, jen ten poříčský, J. Kratzer!

Která obec si dovolí na takového starostu vynaložit mzdové výdaje z obecního rozpočtu ve výši téměř jeden milión korun? Jen Poříčí!

Proč starosta raději odešel do kuchyňky vařit přítomným kafe, místo aby došlo k projednávání údajů ze závěrečného účtu?

Zopakoval úplně stejnou scénku, jako při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022, kterou jsme již zde prezentovali v článku Starosta nebo číšník! Najdete zde.

Později jsme si uvědomila, že starosta asi utíká před tím, aby se zase neztrapnil tím, že ani neví, jak to hospodaření vlastně dopadlo. Vzpomněla jsem si na jinou scénku z loňského roku, detailně jsme vás informovali zde: „Kam se podělo 5 mil. Kč?“

Především však útěkem do kuchyňky J. Kratzer demonstroval, že ani o zveřejněných bodech programu se na zastupitelstvu diskutovat nebude! Další forma náhubkových pravidel totality!

Nedala se přehlédnout vyhecovaná atmosféra vládnoucí strany hasičstva v čele se starostou, podporovaná ředitelem školy R. Navrátilem.

Vnímala jsem agresivitu, aroganci, až nenávist čišící mnohým z očí!

Ale kde je respekt, důstojnost a lidskost vážených členů zastupitelstva? Rozvaha a nadhled? Především obyčejná lidská slušnost?

To se tolik bojí o svá korýtka?

R. Navrátil veřejně přiznal, že je ve vztahu ke J. Kratzerovi podřízeným, že starosta je jeho šéf!

Ono v postavení starosta a ředitel školy, zřizované obcí, to přeci ani jinak být nemůže!

Radime, to my všichni víme, že výši tvých odměn určuje starosta a že musíš…….

Kvitujeme, že jsi si to dokázal veřejně přiznat! Pozdě, ale přece!

Jen jsem nepochopila, k čemu tak silný kalibr, když tak jako tak, vládnoucí strana má přesilu 11:3? Přeci je jasné, že si prohlasují cokoliv. A že my, opozice, jsme výrazně v nevýhodě!

Přestože jsme jen tři, nebojíme se a svoji roli opozice plníme ze všech sil!

Podle hesla: Důvěřuj, ale prověřuj!

První úspěchy již máme!

 1. Od března roku 2022 již najdete rozpočtová opatření na webu obce, sice ne na úřední desce, ale v oddíle povinně zveřejňovaných informací!
 2. Od pondělí 30.5. 2022 najdete i zveřejněné dodatky ke smlouvě o dílo na klenoty na webu: tenderarena.cz. Pravda je tam tak půl roku zpoždění, ale jsou tam!

Vraťme se ještě k výsledku jednání ZO:

Náš opziční návrh na diskuzi k řešení konkrétní pomoci dopadů energetické krize poříčským občanům z obecního rozpočtu, ZAMÍTNUTO!

Závěrečný účet obce za rok 2021 byl bez jakéhokoliv vyjádření ze strany starosty nebo někoho z radních: Schválen (i bez projednání)!

Zpráva auditora byla též, bez jakéhokoliv vyjádření starosty, schválena!

Proč se starosta nevyjádřil k významným zjištěním auditora, na to neodpověděl. To NEVÍME!

Ale něco konkrétního jsme se přeci jen dozvěděli:

1. Starosta J.Kratzer přijal za obec dar 1 milion korun na Klenoty. Dar věnovala fyzická osoba, která nechce být zveřejněna. Děkujeme! Proč k přijetí daru došlo bez vědomí zastupitelů a proč obec nemá stanovena žádná transparentní pravidla pro přijímaní darů, to starosta nevysvětlil!

2. Místostarosta J. Krema pobíral po celou dobu nezákonně dva platy z celkových tří platů z obecního rozpočtu. Teprve od 1.6 2022 ZO schválilo pracovní poměr místostarostovi J. Kremovi. Pracovní poměr byl schválen jako neomezený, blíže nespecifikovaný, co do rozsahu, tak do výše odměny. Tedy bianco šek pro místostarostu! Jak řekl starosta Kratzer: …“ nyní může mít i deset platů.“

Tolik naše zpráva ze zasedání ZO ze dne 31.5:2022, zapsala Ing. Prachařová Marta

PS: až si budete číst ten oficiální zápis, který se někdy objeví na webu obce, vsadím se, že se bude od mého velmi lišit! Já si všímám úplně jiných věcí, než se snaží zpropagovat starosta!

To je role opozice!

ČTI VÍCE…

Proč musí zastupitelé využívat stošetku?

Poříčáci, už čtete úřední desku? 

Já se snažím a nedávno jsem na ní objevila zajímavou Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021. Poslední odstavec mě velice zaujal a rozhodla jsem se, že si opět udělám průzkum, o co se jedná. V posledním odstavci je konstatováno, že jmenovitě uvedení zastupitelé v podstatě zatěžují obecní úřad neustálými písemnými požadavky na předložení informací, což mě zarazilo, neboť jsem se domnívala, že když jsem zastupitel obce, tak mám neomezený přístup k potřebným informacím. Otázka zní, zda je tomu tak i v naší obci.

Jen připomenu, že na úřední desce obce se obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, respektive rady obce, a usnesení zastupitelstva a rozpočtová opatření. 

Některé tyto dokumenty však na úřední desce skutečně zveřejňovány nejsou viz  https://edesky.cz/ a jediné možné, jak se k nim dostat, je, vyžádat si dokumenty na obecním úřadě k nahlédnutí, a nebo poslat oficiální písemnou žádost na stošestku.

Na rozdíl od jiných obcí v okolí, naše obec nezveřejňuje na úřední desce např. zápisy z rady obce či rozpočtová opatřeni. Rozpočtová opatření, neboli povinně zveřejňované informace na úřední desce, musíte hledat na webových stránkách obce mezi povinnými informacemi v oddíle 8.2., což je pro veřejnost značně nepřehledné.

Dle vyjádření zastupitelů jmenovaných ve výroční zprávě je velice obtížné se k informacím dostat, není možné otevřít diskuzi na zastupitelstvu, nahlédnout do spisů přímo na úřadě, a díky tomu jsou nuceni podávat oficiální písemně dotazy a dokonce se obracet i na Krajský úřad Středočeského kraje.

Zajímalo by mě, proč jsou ve výroční zprávě citování jmenovitě pouze tři opoziční zastupitelé? Znamená to, že ostatní zastupitelé k informacím přístup mají nebo je to nezajímá a jejich role je hlasovat vždy v souladu s panem starostou bez důkladných podkladů a dostatečných informací?

Zde se otevírá prostor pro vzájemnou diskuzi mimo půdu obecního úřadu.
Hezký den

Petra z Poříčí

ČTI VÍCE…

Úřední deska aneb špatně zvolený nástěnkář

Každý z nás, neboli každý Poříčák, by si měl položit otázku, k čemu mu je dobré sledovat úřední desku obecního úřadu.

Díky ústní přestřelce, které jsem byla účastna,  na zastupitelstvu obce, zda byl zveřejněn záměr prodeje obecního pozemku na elektronické úřední desce, jsem se rozhodla, že si sama udělám názor na to, jak úřední deska v naší obci funguje.

Přiznám se, že jsem  sama do této doby úřední desku nijak nesledovala a v podstatě mě ani nezajímala.

Co praví legislativa a metodický pokyn Ministerstva  vnitra ČR

 • úřední deska musí být veřejně přístupná 24 hodin denně a musí být technicky zajištěna její čitelnost i v nočních hodinách
 • musí být vedena zároveň ve dvojí podobě - fyzické a elektronické umožňující dálkový přístup
 • na fyzické by měl být umístěn odkaz na její elektronickou verzi
 • na obou by měly být zveřejněny dokumenty zároveň a stejného obsahu
 • odkaz na elektronickou úřední desku musí být jasně patrný a musí být umístěn zřetelným způsobem, nejlépe již na úvodní stránce webu obce, aby nemusela být elektronická úřední deska složitě vyhledávána
 • na úřední desce obce se obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, respektive rady obce, a usnesení zastupitelstva
 • většina dokumentů musí být na úřední desce nejprve vyvěšena po dobu 15 dnů a až poté začínají běžet další lhůty (např. pro odvolání)
 • oznámení o konání zastupitelstva včetně navrhovaného programu musí být vyvěšeno 7 dní před jeho konáním

A v jaké kondici je naše obecní úřední deska?

Ta fyzická, která se nachází na budově pošty

 • je v nočních, ranních či odpoledních hodinách (dle ročního období) nečitelná - viz mé foto z tohoto týdne, když jsem se vracela domů z práce
 • je zanedbaná, nevkusná a špinavá
 • na první pohled nepoznáte, že se jedná o úřední desku, to zjistíte až při bližším ohledání
 • ve tmě ani nepoznáte, co je na ní vyvěšeno - nepomůže ani chytrý telefon s baterkou či vyfocení a zvětšení záznamu, takže jsem ani nebyla schopna ověřit, zda splňuje všechny náležitosti dle výše uvedeného

Ta elektronická, která se nachází na webových stránkách obce https://www.poricinadsazavou.cz/obecni-urad/uredni-deska/

 • rozhodně není na úvodní webové stránce obce, ale musíte se k ní proklikat
 • neobsahuje archiv nebo ho jako občan neumím vyhledat

Pár doporučení jak byste měli jako občané s úřední deskou pracovat

 •  sledujte úřední desku alespoň 1x za týden, a to hlavně tu fyzickou na budově pošty
 • kontrolujte jak elektronickou, tak fyzickou úřední desku, v praxi může dojít k tomu, že se jejich obsah liší
 • kontrolujte úřední desku také o prázdninách a mezi státními svátky, jelikož v některých případech dochází i k tomu, že úřady zahajují nespornější řízení v této době, aby se vyhnuly zvýšené pozornosti občanů
 • abyste byli schopni prokázat, že na elektronické úřední desce nebyl dokument zveřejněn, můžete využít webovou stránku  https://edesky.cz/, kde naleznete archiv zveřejněných dokumentů na elektronické úřední desce i naší obce (pozn. záměr prodeje pozemku, který se projednával na posledním zastupitelstvu, jsem tam nenašla)

Není divu, že se pak podaří prodat sousedovi obecní pozemek přímo u vjezdu do vašeho domu, který vám sloužil po mnoho generací, když ani nemáte šanci včas zaregistrovat, že byl na úřední desce vyvěšen, možná nečitelný či dálkově nepřístupný, záměr o prodeji.

Milí Poříčáci, měli bychom si společně zvolit nového nástěnkáře, ten současný za moc nestojí.

Bojujte za svá práva!

Na každém občanovi nám záleží :-)

Petra z Poříčí

Úřední deska obce Poříčí nad Sázavou aneb kde se informace snadno skrývají

ČTI VÍCE…

Nový Klenot Poříčí?

Krásné pondělí, milí Poříčáci!

Asi  jste si všimli, že se nám bývalá budova Klenot mění před očima a stává se z ní moderní bytový dům s veřejnými prostory.

Je velice potěšující, že Poříčí vnímá bytovou krizi, reaguje na ni a snaží se rozšířit bytový fond pro své občany, kteří si vzhledem k nepříznivé konstelaci na bytovém trhu nemohou pořídit vlastní bydlení, či dosáhnout na hypotéku. Zde se otevírá možnost jak pomoci mladým lidem a uchránit obec před jejich migrací do měst, či pomoci se svízelnou situací seniorům a samoživitelům s dětmi.

Musíme si ale položit otázku, zda tomu tak opravdu je, a zda zastupitelstvo, tedy především křídlo pana starosty, skutečně myslí na blaho svých občanů.

Na internetových stránkách obce se dozvíte velice omezené informace o této akci, která je hrazena plně z rozpočtu obce, tzn. z peněz daňových poplatníků neboli našich peněz https://www.poricinadsazavou.cz/obec-1/klenoty/.

Zcela ale postrádáme informace

- jakým způsobem a za kolik obec nabyla do svého majetku budovu Klenot
- výpočet celkové ceny rekonstrukce objektu včetně úroků z úvěru
- o předpokládané době návratnosti celé investice, což je pořizovací cena budovy + cena rekonstrukce včetně úroků
- o výši plánovaných nájmů bytových a veřejných prostor (nebude nájemné včetně energií příliš vysoké?)
- kdy bude spuštěno výběrové řízení na pronájem obecních bytů a veřejných prostor a jakým způsobem bude probíhat
- kdo se může přihlásit do výběrového řízení
- zda je připraven záložní plán v případě neobsazení bytů a veřejných prostor, aby se z objektu nestal žrout peněz obecního rozpočtu  (přijetí uprchlíků, přemístění obecní knihovny respektive plesnivých knih z uzamčených nevhodných prostor na poště, využití společenských prostor na setkávání občanů apod.)

Na zastupitelstvu, které se konalo ve čtvrtek 3.3.2022, pan starosta informoval, že se pravděpodobně podaří předat ke kolaudaci stavbu o 3 měsíce dříve, než bylo plánováno, tzn. na začátku léta 2022. Čas ale kvapí a už nyní  je třeba zahájit výběrová řízení na obsazení bytů a veřejných prostor. O zahájení výběrového řízení na zastupitelstvu nepadlo ani slovo a veřejnost nedostala prostor na případnou společnou diskuzi, což je opravdu neslušné vůči občanům, kteří účastí na zastupitelstvu vyjadřují svůj zájem o dění v obci.

Tak Poříčáci, sledujte úřední desku obce. Tu kamennou naleznete na budově pošty a elektronickou na  internetových stránkách obce Úřední deska - Oficiální stránky obce Poříčí nad Sázavou (poricinadsazavou.cz). Lépe však uděláte, když se stavíte na úřadu, kde jistě obdržíte potřebné informace. Bojujte za svá práva! 

Šestnáct bytů je tu pro vás. Poříčí je krásná obec s úžasnou historií a byla by škoda, kdybyste si museli bydlení hledat jinde.

 Na každém občanovi nám záleží  :).

Petra z Poříčí

ČTI VÍCE…

Starosta nebo číšník?

Aneb skandální chování poříčského starosty na prosincovém zasedání ZO.

Starosta obce Poříčí nad Sázavou na veřejném zasedání zastupitelstva obce v průběhu projednávání rozpočtu na rok 2022 vystoupil z role starosty a začal objednávat a vařit kafe svým podporovatelům.

A poslechnout si můžete přímo zde:

Proč, kdy a jak se to stalo se dočtete níže.

Skandální chování starosty přišlo v době, kdy se k rozpočtu chtěla vyjádřit Ing. Prachařová, předsedkyně (v této době nefunkčního!) finančního výboru.

Co to bylo za otázky a připomínky k navrženému rozpočtu, o kterých nechtěl starosta obce vůbec slyšet, natož na ně odpovídat a před kterými utekl do kuchyňky?

Jsou jen dvě, netransparentnost předloženého rozpočtu a zbytečné zadlužování obce.

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočet v podobě „jednoho pytle peněz“, tedy v podobě celkových příjmů a celkových výdajů. O konkrétním rozdělení si chce rozhodovat sám, pouze na úrovni rady. Proč nemůže poříčské zastupitelstvo rozhodovat o konkrétnějším určení peněz, tak jako bylo zvykem až do roku 2019? Proč poříčské zastupitelstvo nemá stejná práva, jako mají zastupitelé všech okolních obcí?

To je jasné ukradení práv, která patří zastupitelstvu demokratického státu!

 A jak to je s tím zadlužováním obce?

Starosta se chlubí výborným finančním zdravím obce a radní Navrátil zase úspěchem v podobě „naspořených“ 20 milionů korun na účtu obce!

Ptáme se, proč leží na účtu obce nevyužitých cca 20 miliónů Kč?

Pánové nezapomněli jste, že obec není firma, a není jejím cílem přinášet zisk?

Obec přeci musí všechny přidělené peníze ze státního rozpočtu investovat do života v obci.

A v Poříčí nad Sázavou na účtu obce již čtvrt roku leží ladem nevyužitých 20 mil. Kč! Téměř celý roční příjem obce!

Jak se to stalo? Přesně na to ale starosta neodpoví! Vždyť vaří pro svoje příznivce v kuchyňce to kafe!

My jsme však zjistili, že starosta obce, přestože věděl, že má obec na účtu k 30.9.2021 téměř 20 mil Kč, rozhodl v říjnu 2021 načerpat úvěr ve výši 10 mil. Kč na úhradu faktury za Klenoty. Tímto rozhodnutím nejenže nevyužil peníze, které měl k dispozici, ale ještě zatížil obec úvěrem a nabíhajícími úroky.

Proč čerpal úvěr 10 miliónů korun v roce 2021 když měl na účtu více než dostatek peněz? Vždyť tímto zdraží nájem pro budoucí nájemce.

Co plánuje starosta a rada obce pro rok 2022?

Opět ve stejném stylu! Načerpat dalších 30 mil. Kč úvěru! A zase zbytečně!

Když sečteme celkové plánované příjmy, které předložil starosta ke schválení zastupitelstvu, tedy i čerpání úvěru 30 mil. Kč,  a dále i ty příjmy, které zamlčel a v plánu neuvedl, bude mít obec k dispozici celkem 80 mil korun.

Výdeje roku 2022 jsou naplánovány ale jen na 65 mil. Kč.

Stačilo by tedy v roce 2022 čerpat úvěr jen ve výši 15 mil. Kč.

Jak zbytečné zadlužování, tak přesouvání moci do rukou rady, jsou předem promyšlené kroky starosty a radních a k jejich zdůvodnění si starosta objednal „ekonomickou studii na zakázku “ u jistého Ing. Tesaře.

V této studii se píše, že prý „bezpečná zadluženost“ pro Poříčí je více jak 100 miliónů korun!

I zeptali jsme se, co to je ta „bezpečná zadluženosti“? Tenhle pojem totiž nikdo nezná, na rozdíl od pojmu dluhová past, běžně používaného v médiích. Zůstali jsme bez odpovědi.

Dále se ve studii dočtete i o vyhodnocení „finančního zdraví obce“. Výsledek vyhodnocení je prezentován v podobě, jakou používají nadnárodní certifikační agentury, tedy označení A, A+…

I zeptali jsme se Ing. Tesaře, zda je členem nějaké nadnárodní nebo národní certifikované agentury a jaké má vlastně oprávnění požívat takové znaky pro hodnocení. Zejména jaké uznávané standardy a metody při hodnocení používá.

Dozvěděli jsme se, že metoda hodnocení je zcela dílem samotného Ing. Tesaře a není členem žádné certifikované agentury. Jinými slovy je to marketingový tah, kteří využívají výrobci levných produktů, když využívají prvky a znaky registrovaných značek. Dle již zlidovělého vtipu: čím více pruhů, tím více adidas ! Tady platí, čím více Áček od Ing. Tesaře tím vyšší zadluženost!

Ještě jednu věc se dočtete mezi řádky studie. Obec prý může zlepšit svoji finanční pozici zdražováním odpadů, vodného a zvyšováním daně z nemovitosti. Studie má sloužit jako alibi pro následné zdražování odpadů, vody ale i nájemné v Klenotech bude dražší!

Konstatujeme, že zastupitelstvo obce právě nyní zdražilo poplatek za odpady trvale žijícím občanům trojnásobně!

Co se to snaží starosta zakrýt, utajit před zastupiteli i občany?

Také si říkáte, k čemu celý ten cirkus s 80 ti stránkovou prezentací poradce starosty, s vařením kafe během řeči Ing Prachařové a s odpoutáváním pozornosti od věcných argumentů?

Proč taková změna v chování starosty, který vždy vystupuje tak kultivovaně a najednou se sníží k roli arogantního tupce? Že by konečně ukázal svou pravou tvář?

Proč to vše? K čemu zbytečné zadlužování při výstavbě Klenot při současném hromadění peněz na účtu obce, pro které není projekt? Proč návrh rozpočtu ve stylu „jednoho pytle peněz“? To by mu přeci za takovou námahu nestálo!

Co je výsledkem jeho nepřiměřeného chování na zastupitelstvu?

Vyšachování zastupitelstva z možnosti rozhodovat o jednotlivých položkách rozpočtu a bránění kontrolní práci finančního výboru.

Proč to vše?

O peníze a moc jde především! Moc peněz!

Starosta Kratzer, radní a místostarostové Navrátil, Jeníček, Krema a Mikoláš P. ml. přebírají tímto nekontrolovatelnou moci nad financemi obce!

Tento záměr nám však nezůstal skryt! Budeme dělat vše co je v našich silách, abychom takové záměry odhalovali, zveřejňovali a zejména jim bránili!

ČTI VÍCE…

Kam se podělo 5 miliónů korun z rozpočtu roku 2020?

Zpráva ze zasedání zastupitelstva z 15.6.2021, na programu schvalování závěrečného účtu za rok 2020

Počty podle rychtáře aneb 36 mil Kč příjmů mínus 30 mil Kč výdajů rovná se 6 mil Kč úspora!

Proč starosta prezentuje jako skutečné výdaje částku 30 mil. Kč, když podle zveřejněných dokumentů byly skutečně čerpané výdaje 25 mil. Kč? Také vás zajímá, kam se podělo cca 5 mil. Kč?

My jsme se zeptali!

Avšak starosta, ani rada obce, která výlučně o hospodaření rozhoduje, odpovědět nedokázali, nebo spíš nechtěli?

Proč starosta prezentuje na jednání zastupitelstva jiná čísla, než jsou na dokumentech schválených auditorem? A když je upozorněn na chybu stále opakuje nepravdivé údaje. Když dva dělají totéž, není to totéž! Hlavně, že je vše skvělé a starostovi se daří dobře, obci už méně! Co je tedy předmětem jednání?

Poslechněte si zde:

Proč starosta neodpovídá na přímé dotazy k rozdílu čerpaných výdajů a proč ta arogance v jeho vyhýbavých odpovědích?

Poslechněte si zde:  

Proč není zájem závěrečný účet skutečně projednat a kdo dělá z projednávání frašku?

Poslechněte si zde:  

Kolik z přítomných zastupitelů, zejména těch, kteří schválili závěrečný účet, včetně starosty, vůbec ví, kolik bylo za rok 2020 čerpáno veřejných prostředků a na co?

Co nám to ten starosta tak urputně zatajuje a proč?!?

A ještě malá vsuvka k tomu, jak ne/funguje finanční výbor. Na příštím zasedání zastupitelstva  dne 9.9.2021 byla položen opět návrh na diskuzi, tentokrát i s návrhem konkrétního tématu práce/nepráce členů  finančního výboru a k finanční situaci obce – a s jakým výsledkem? ZAMÍTNUTO!!!!

Poslechněte si zde:

Zprávu ze zasedání zastupitelstva připravila Ing. Marta Prachařová,  zastupitelka,  předsedkyně finančního výboru. 

ČTI VÍCE...

Rychtář

Zastupitelé chtěli projednat obnovení neomezené diskuse. Schůze skončila výhrůžkou starosty.

„Kdybychom žili před sto lety a já byl obecní rychtář, tak pana Stibůrka, paní Lopatkovou a pana Lacinu vytáhnu za límec před úřad a profackuju (…).“ I tak starosta Jan Kratzer na jednání zastupitelstva reagoval na žádost předsedkyně finančního výboru Marty Prachařové o obnovení volné diskuse na konci veřejných schůzí zastupitelů.

Starosta tak zamítnul možnost projednávání témat ohledně správy obce, která nejsou předem schválená na programech zasedání. Zařazení jednotlivých bodů, kterým se má zastupitelstvo věnovat, přitom schvaluje právě Kratzer. V reakci založili opoziční zastupitelé web Otevřené Poříčí, který má za cíl veřejně pokládat dotazy a připomínky od občanů zastupitelům, stejně jako upozorňovat na problémy obce, které se neobjevují v Poříčském zpravodaji. Všechny získané odpovědi budou zveřejněny.

„Nesouhlasím s tvrzením, že by se omezila diskuse. V souladu se zákonem i jednacím řádem se vždycky volně diskutuje o všech bodech zařazených na program zasedání. Na rozdíl od jiných měst a obcí diskusi nijak neomezujeme, a to ani množstvím vystoupení, ani délkou příspěvků,“ zdůvodňoval svůj postoj starosta. Již tímto výrokem zcela evidentně potvrzuje omezení při výběru témat programem.

Žádný zákon sice neukládá zastupitelstvu povinnost vést závěrečnou diskusi jako samostatný bod programu, až do roku 2019 ale v Poříčí fungovala: zastupitelé i veřejnost tak měli možnost snadno prodiskutovat témata, která občany zajímají, aniž by jejich schválení procházelo přes starostu.

„Teď se řeší žabomyší války, nesmysly. Jedeme kupředu,“ podotknul ředitel poříčské školy Radim Navrátil v rámci „diskuse o diskusi“. Podle Kratzera ke zrušení bodu došlo nejen z důvodu potřeby úspory času na schůzích, ale také kvůli případům, kdy měli zastupitelé údajně vyhrožovat jemu a jeho rodině. Konkrétní ale nebyl. Prachařová přitom starostu na přiloženém záznamu z jednání upozornila, že se výrokem o obecním rychtáři sám dopustil osobního útoku. Stibůrek kvůli tomu podal trestní oznámení.

Záznam zasedání si můžete poslechnout zde:

ČTI VÍCE...

Zastupitelstvo bez diskuse? Web Otevřené Poříčí se zaměří na témata, o nichž se na radnici nemluví

Ze schůzí poříčského zastupitelstva zmizela diskuse: jako samostatný bod programu přitom léta fungovala. Bez něj se obec demokraticky řídit nedá. V reakci na krok vedení tak vznikl web Otevřené Poříčí.

Jestliže na veřejné zasedání zastupitelstva něco patří, pak je to především diskuse o správě obce bez tematického omezení. Zastupitelstvo je veřejné zasedání: každý proto má mít právo na vyjádření vlastního názoru k jakémukoliv tématu ze života v obci. Jednání, kde se i zastupitelé bojí vyjádřit k předloženým bodům programu, postrádá smysl.

Právě z toho důvodu vznikl web Otevřené Poříčí. Tyto stránky mají za cíl nahradit chybějící prostor pro diskusi o záležitostech obce Poříčí nad Sázavou a upozornit na problémy, které se obce týkají, ale o nichž se na zastupitelstvu nemluví.

Od konání posledních voleb v roce 2018 se uskutečnilo celkem šest schůzí zastupitelstva. Každá z těchto schůzí obvykle zahrnovala zhruba čtyři programové body: jen jediná schůze přitom trvala déle než hodinu. Průměrná délka těchto zasedání byla zhruba 47 minut. Z této malé statistiky je zřejmé, že zastupitelstvo v současné podobě není tím, kdo řídí život v obci, zejména pak tok peněz. Tímto způsobem se dá obec řídit snad jedině v totalitě.

Proč upřednostňuje starosta klientelistický způsob komunikace s lidmi bez veřejné diskuse? Proč vedení obce mlčí a souhlasí s tím, co říká starosta? Má snad zakázáno projevit své názory? Může vůbec zastupitelstvo fungovat jako řídící orgán, když se zastupitelé uchylují k jednotnému hlasování, aniž by mu předcházela vzájemná dohoda o výsledcích? To jsou jen některé z otázek, které současná podoba obecních jednání vyvolává.

Položili jsme proto zastupitelům zcela konkrétní dotazy, ke zcela konkrétním tématům z aktuálního dění v obci. Jejich odpovědi si budete moci přečíst na těchto stránkách.

Zajímají vás jiná témata týkající se řízení obce? Napište nám! Dotazy rádi předáme a odezvy zveřejníme.

ČTI VÍCE...